This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Sahələr üzrə məlumatlar

 

Sahələr üzrə məlumatlar

Sahələr üzrə məlumatlar

 

Bu bölmədə Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan vergi rejimi haqqında məlumat verilir. Vergilər aşağıdakı növlərə bölünür: dövlət vergiləri (vergi məcəlləsində nəzərdə tutulmuş və bütün Azərbaycan ərazisində məcburi olan), Muxtar Respublika vergiləri (vergi məcəlləsinə uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən nəzərdə tutulmuş və həmin ərazidə icbari olan) və bələdiyyə vergiləri (vergi məcəlləsi və qüvvədə olan qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş, ayrı-ayrı bələdiyyələrin ərazisində icbari olan).

Aşağıda 2008-ci il qanunvericiliyinə uyğun olan bütün vergi növləri haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz:

- Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı

- Mənfəət vergisi

- Əlavə dəyər vergisi (ƏDV)

- İstehlak vergisi

- Əmlak vergisi

- Mədən vergisi

- Sadələşdirilmiş vergi qaydaları

- Nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri üçün sadələşdirilmiş vergi qaydaları

- Yol vergisi

 

VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİNİN QEYDİYYATI

Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə, fiziki və hüquqi şəxslər vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini (VÖEN) verərək qeydiyyata alınırlar. Hüquqi şəxslər qeydiyyatdan keçmiş ofislərinin yerləşdiyi ərazinin vergi orqanında qeydiyyatdan keçməlidirlər. Vergi tutulan, Azərbaycan ərazisində gəlir əldə edən qeyri-rezident fiziki şəxslər, bu gəlirin əldə edildiyi ərazidəki vergi orqanlarında qeydiyyata alınırlar. Rezident fiziki şəxslər, yaşadığı ərazinin vergi orqanlarında qeydiyyata düşməlidirlər. Əgər vergi ödəyicisi təsərrüfat subyektidirsə, həmin obyektin yerləşdiyi ərazidə qeydiyyata düşməlidirlər. Şəxsi sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və ayrı-ayrı maliyyə hesabatları tərtib edən hüquqi şəxsdən ayrı olan filiallar, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq yaradılmış qeyri-rezident şəxslərin daimi nümayəndəlikləri, ayrı-ayrılıqda TNT fərqləndirmə nişanı ilə qeydiyyata alınırlar. Hüquqi şəxslər və əcnəbi hüquqi şəxslərin ayrı-ayrı struktur bölmələri Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı barədə ərizəyə aşağıdakı sənədləri əlavə edərək, səlahiyyətli orqanlara müraciət etməlidirlər. Daxili investisiyalarla məşğul olan kommersiya hüquqi şəxslər üçün:

● təsisçi və ya onun qanuni nümayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş təşkilatın əsasnaməsi (iki nüsxədə)

● təqdim edilmiş qeydiyyat üçün müraciətə əlavədə, təsisçilər (fiziki və ya hüquqi şəxslər) barədə müvafiq məlumatlar

● şirkətin "menecerlərinə" qanuni nümayəndəliyi təqdim etmək barədə təsisçilərin qərarının surəti

● təşkilatın qeydiyyatdan keçmiş ofisinin hüquqi ünvanını təsdiqləyən sənəd

● məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, səhmdar cəmiyyəti, kredit təşkilatı, sığorta şirkətinin yaradılması ilə bağlı nizamnamə kapitalının miqdarını təsdiqləyən sənəd.

● təşkilat xüsusi rejimdə işlədiyi təqdirdə, bu məlumatları təsdiqləyən xüsusi bir sənəd

● müraciət təsisçi(lər)nin vəkili tərəfindən imzalandığı təqdirdə, vəkalətnaməni təsdiq edən məktub

Xarici ticarət təşkilatına məxsus ayrı-ayrı struktur bölmələrinin qeydiyyatı üçün səlahiyyətli orqanlara aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

● qurumun təşkilata üzvlüyünü təsdiq edən əsasnamə

qurumun təsisçisi xarici hüquqi şəxs olduğu halda, xarici ölkədə qeydiyyatdan keçməsini təsdiq edən sənədlər

qurumun qeydiyyatdan keçmiş ofisinin hüquqi ünvanını təsdiqləyən sənəd

təşkilatın xüsusi rejimdə işlədiyi halda, bu məlumatları təsdiqləyən xüsusi sənəd

müraciət təsisçi(lər)nin vəkili tərəfindən imzalandığı təqdirdə, vəkalətnaməni təsdiq edən məktub

 

Mənfəət vergisi

Vergi ödəyicisinin mənfəəti (vergisiz gəlir istisna olmaqla), gəlirlə gəlirdən çıxılan xərclər arasındakı fərqdir. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən və ya (göstərməyən) şirkətlər mənfəət vergisinin ödəyiciləridir. Fiziki şəxs sayılmayan hər hansı bir əcnəbi mənfəət vergisi ödəyən şirkət kimi qəbul edilir. Rezident şirkətin vergi bazası həm Azərbaycan Respublikasında əldə edilmiş, həm də xaricdən gələn mənfəətlə təmsil olunur. Qeyri-rezident şirkətin qazancı isə, yalnız Azərbaycandakı mənbələrdən əldə edilir.

Bir müəssisənin gəlirinə tətbiq edilən vergi 22% təşkil edir.

Vergidən azad olan subyektlər:

sahibkarlıq fəaliyyətindən gələn gəlirlər istisna olmaqla, xeyriyyə təşkilatlarının gəliri ;

təqaüdlər, təhsil haqları və qeyri-kommersiya təşkilatlarından alınan ianələr;

sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlər istisna olmaqla, beynəlxalq, dövlətlərarası və hökumətlərarası təşkilatların gəlirləri;

dövlət orqanlarının gəlirləri, yerli hökumət təşkilatlarının və hakimiyyət orqanlarının büdcə fondları (sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilənlər istisna olmaqla);

Azərbaycan Respublikası Milli Bankı, onun idarələrinin və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlirləri (fondlarının təxsisatından əldə edilən mənfəət istisna olmaqla););

“Əmanət sığortası fondları” (hər hansı bir sığorta hadisəsi ilə əlaqəli zərər məbləğləri istisna olmaqla) kimi sığorta ödənişləri;

xüsusi təhsil müəssisələrindən əldə olunan gəlirlər (sağlamlığı zəif olan insanları dəstəkləmək üçün yaradılmışdır), iş fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlər istisna olmaqla;

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, dövlət büdcəsindən çıxarılan vergilərin köçürülməsindən əldə edilən gəlir;

əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların ictimai təşkilatlarına mənsub müəssisələrin əmlak vergisi, bu müəssisələrdə çalışanların 50% -i əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək insanlar olmadığı təqdirdə 50%-ə endirilməlidir.

Aşağıdakı hallar istisna olmaqla, əldə olunmuş gəlirlərlə bağlı bütün xərclər və qanunla nəzərdə tutulmuş ödənişlərdən vergi tutulur:

daşınmaz əmlakların alınması və quraşdırılması üçün çəkilən xərclər, habelə kapital xərcləri hesab edilən digər xərclər;

qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı xərclər;

işçilərin yemək və əyləncə xərcləri, həmçinin mənzil və digər sosial xərclər.

Vergi tutulan xərclər isə aşağıdakılardır:

xaricdən alınan borclar üzrə faizlərin həqiqi məbləği faizlərin hesablandığı dövrdə gəlirdən eyni valyutada və oxşar şərtlərlə kreditlər üzrə banklararası ticarətdə orta faiz dərəcəsinin 125% -dən çox olmayan məbləğdə çıxılır;

mallar, yerinə yetirilmiş işlər və xidmətlər üzrə borclar, əgər onlardan əldə olunan gəlir əvvəllər sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan ümumi gəlirə daxil edilmişdirsə;

banklar və müəyyən bank fəaliyyəti növləri ilə məşğul olan kredit ittifaqları tərəfindən qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada və fəaliyyət təsnifatına uyğun olaraq, xüsusi ehtiyat fondlarının yaradılması üçün təyin olunan məbləğ;

Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydalar çərçivəsində sığorta işi ilə məşğul olan hüquqi şəxs tərəfindən ehtiyat sığorta fondlarının yaradılması üçün təyin olunan məbləğ;

mənfəət məqsədi ilə aparılan tədqiqat, tədqiqat layihəsi və eksperimental tədqiqat işlərinin xərcləri (daşınmaz əmlakın alınması, quraşdırılması və digər əsas xərclər istisna olmaqla);

sabit xərclərin amortizasiyası;

öz işçilərinin xeyrinə əmlakın zərərdən sığortalanması, habelə xarici sığortaçılar ilə bağlanmış həyat sığortası müqavilələri üzrə sığorta haqları istisna olmaqla, sığortalının və təkrarsığortalının ödədiyi sığorta haqları gəlirdən çıxılır;

Vergi ödəyicisi bütün sənədləri ilə birlikdə gəlir və xərclərin dəqiq uçotuna sahib olmalı və vergi bəyannaməsini hesabat ilindən sonrakı ilin 31 mart tarixinədək quruma təqdim etməlidir. Gəlir haqqında hesabatı vaxtında üzrlü səbəb olmadan təqdim etməyən şəxsə 40 manat maliyyə cəriməsi tətbiq olunur.

 

ƏLAVƏ DƏYƏR VERGİSİ

ƏDV Azərbaycan Respublikasında 1992-ci ildən bəri tətbiq olunan dolayı vergidir. ƏDV tutulan şəxslər bunlardır:

ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmiş hər hansı bir fiziki və ya hüquqi şəxs

vergiyə cəlb olunan malları Azərbaycan Respublikasına idxal edən bütün şəxslər.

bu cür mal və ya xidmətlər üçün vergiyə cəlb olunan, ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmadan fəaliyyət göstərən və ya xidmət göstərən qeyri-rezident şəxslər

istehlaka görə aksiz vergisi tətbiq olunan mal istehsalçıları

Ən azı 3 ay davam edən və dəyəri 22.500 manatdan çox olan vergi tutulan, əməliyyatlarla sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hər hansı bir şəxs ƏDV qeydiyyatı üçün vergi orqanlarına müraciət etməlidir. İnsanların və malların daşınmasını həyata keçirənlər bu öhdəliyə tabe deyillər (beynəlxalq nəqliyyat olmadıqda). Məcburi ƏDV qeydiyyatına alınmayan, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs, könüllü olaraq vergi orqanlarına müraciət edərək qeydiyyatdan keçə bilər.

ƏDV ödəyicisinin qeydiyyatının əvvəlki tarixdən etibarən qüvvəyə mindiyi hallar:

məcburi qeydiyyat üçün: qeydiyyat öhdəliyinin yarandığı hesabat dövründən sonrakı ilk gün

könüllü qeydiyyat üçün: qeydiyyat üçün müraciətin verildiyi hesabat dövründən sonrakı ilk gün

vergi ödəyicisinin qeydiyyatdan keçmək üçün müraciətində göstərilən tarixdən etibarən

Vergi orqanı öz təşəbbüsü ilə qeydiyyatdan keçə bilər və vergi ödəyicisinə qeydiyyata alınmasına baxmayaraq, birinci şəxs tərəfindən yerinə yetirilmədiyi təqdirdə, qeydiyyat barədə bildirişini göndərə bilər. Vergi ödəyicisi fəaliyyətini dayandırırsa, ƏDV reyestrlərindən ləğv üçün müraciət etməlidir. Bu halda, ləğv şəxsin vergi tutulan əməliyyatlarının tamamilə dayandırıldığı tarixdən qüvvəyə minir. Könüllü müraciət etmiş və əvvəlki 12 ay ərzində vergi tutulan əməliyyatları 45.000 manatı keçməyən şəxsin ləğv tələb etməsi üçün bir il vaxtı var. Vergi tutulan əməliyyatlara, hüquqi şəxs yaratmadan sərbəst sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində malların tədarükü, xidmətləri və işlərin yerinə yetirilməsi daxildir. Bu fəaliyyət (vergidən azad olan mallar, fəaliyyətlər və xidmətlər istisna olmaqla), Azərbaycan Respublikası ərazisində həyata keçirilməlidir. Malların idxalı, vergisiz idxal istisna olmaqla, vergiyə cəlb olunan bir əməliyyat sayılır. Azərbaycan ərazisindən keçərək müvəqqəti idxal olunan mallar, habelə gömrük qanunvericiliyinə əsasən daxili istehlak üçün nəzərdə tutulmuş idxal malları hesab edilməyən mallar ƏDV-yə cəlb edilmir. ƏDV dərəcəsi vergi tutulan əməliyyat dəyərinin 18% -ə bərabərdir.

Bir şirkətin vergi ödəyicisindən digərinə satılması, tərəflərin satışdan sonrakı 10 gün ərzində vergi orqanlarına köçürmə barədə yazılı məlumat verdikləri təqdirdə, vergi tutulan əməliyyat hesab edilmir. Bu vəziyyətdə şirkəti alan və ya şirkəti qəbul edən şəxs eyni zamanda şirkətin bütün hüquq və vəzifələrini qəbul edir. Ticarət kompleksinin köçürülməsi, köçürəni əməliyyatdan əvvəlki dövrə aid vergi, faiz və maliyyə cərimələrini ödəməkdən azad etmir.

 

İSTEHLAK VERGİSİ

İstehlak vergisi malların satış qiymətinə daxil olan vergidir. Azərbaycan Respublikasında bu vergiyə cəlb olunan mallar aşağıdakılardır:

- hər növ alkoqollu içkilər

- tütün məhsulları

- yağ məhsulları
- yüngül nəqliyyat vasitələri (xüsusi nəqliyyat vasitələri və xüsusi texnika istisna olmaqla)
- istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr

Vergi tutulan şəxslər

Azərbaycan Respublikasında istehlak malları istehsalçıları

Azərbaycan Respublikasında istehlak mallarının idxalçıları

istehlak mallarının istehsalında birbaşa Azərbaycan ərazisindən kənar podratçılar vasitəsi ilə iştirak edən Azərbaycan Respublikasının sakinləri

Azərbaycan ərazisində istehsal olunan istehlak malları üçün vergi bazası malların istehsal müəssisələrindən (anbarlar və ikinci dərəcəli saxlama sahələri) çıxdığı andan, idxal olunan mallar üçün isə gömrük nəzarəti xidmətindən keçdiyi andan hesablanır. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan mallara gəldikdə vergi bazası belədir:

Neft məhsulları və tütün istehsalı üçün ƏDV və istehlak vergisi çıxıldıqda, məbləğ sözügedən malların bazar qiymətindən aşağı olmadıqda, vergi tutulan şəxsin qazandığı və ya əldə etdiyi gəlir.

bütün digər mallar üçün Azərbaycan Respublikasına idxal olunan mallarla əlaqədar istehsal olunan məhsulların miqdarı.

idxal olunan yüngül nəqliyyat vasitələri, idman və ya istirahət üçün nəzərdə tutulmuş yaxtalar və digər üzən nəqliyyat vasitələri üçün mühərrikin həcmi.

digər idxal olunan mallar üçün malların gömrük dəyəri, bazar qiymətlərindən aşağı deyilsə.

İstisnalar aiddir:

  • şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulan üç litr alkoqollu içki, üç blok siqaret, Azərbaycan ərazisinə avtomobillə daxil olan şəxslər üçün isə, nəqliyyat vasitəsinin sənədində göstərilən yanacaq çəninin tutumuna görə yanacaq.
  • Azərbaycan ərazisindən daşınan tranzit mallar
  • təkrar ixracı nəzərdə tutulan mallar istisna olmaqla, Azərbaycan ərazisinə malların müvəqqəti idxalı
  • təkrar ixrac üçün nəzərdə tutulmuş və girovla təmin edilmiş mallar

İstehlak mallarını (xammal) satın alan və bu malları digər istehlak mallarının istehsalı üçün istifadə edən şəxs, xammal istehsalçısının faktura təqdim etməsi şərti ilə xammal alarkən ödədiyi vergi məbləğinə bərabər vergi güzəştinə sahibdir.
1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal olunan mallarla bağlı tariflər:

a) alkoqollu içkilər və tütün :

- alkoqollu içkilər: litri 0,8 manat

- araq, likörlər: litri 0,5 manat

- konyak: litri 0,2 manat

- şampan: litri 0,2 manat

- şərab və üzüm məhsulları: litri 0,10 manat

- pivə (alkoqolsuz pivə istisna olmaqla) və tərkibində pivə olan digər içkilər: litri 0,08 manat - tütün: 12,5%

b) bir ton neft hasilatına tətbiq olunan aksiz vergisi:

- AI-95 benzinlə işləyən mühərriklər: 101%

- AI-92 benzinlə işləyən mühərriklər: 92%

- AI-80 benzinlə işləyən mühərriklər: 93%

- dizel: 24%

c) idman və ya istirahət üçün nəzərdə tutulmuş yüngül nəqliyyat vasitələri, "yaxtalar" və digər üzən vasitələr: istehlak vergisi mühərrikin həcmi ilə hesablanır (kub santimetr)

2. İdxal olunan məhsullarla bağlı:
a) yüngül avtomobil mühərrikinin həcminin kub santimetrinə bağlı istehlak vergisinin məbləği:
- 2000 kub sm-ə qədər: hər sm üçün 0,15 manat

- 3000 kub sm-ə qədər: 300 manat + hər sm üçün 1 manat

- 4000 kub sm-ə qədər: 1300 manat + hər sm üçün 2 manat

- 4000 kub sm-dən çox: 3300 manat + hər sm üçün 4 manat

b) idman və ya istirahət üçün nəzərdə tutulmuş yüngül nəqliyyat vasitələri, "yaxtalar" və digər üzən nəqliyyat vasitələri: istehlak vergisi mühərrik həcminin kub sm-i üçün 1 manata bərabərdir
c) Nazirlər Kabineti digər mallar üçün verginin miqdarını təyin edir.

 

ƏMLAK VERGİSİ

Maliyyə hesabatlarına əsasən, şirkətlərin daşınmaz əmlakına hesablanmış və ödənilən vergi, əmlak vergisi kimi müəyyən edilir.
Azərbaycan Respublikasında daimi korporativ iştirak yolu ilə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən rezident və qeyri-rezident müəssisələr bu vergini ödəməlidirlər. Vergi bazası, maliyyə hesabatlarından əldə edilmiş daşınmaz əmlakın orta illik dəyəri ilə təmsil olunur.
Yuxarıda göstərilən qeyri-rezident şirkətlər üçün orta hesab, yalnız Azərbaycan Respublikasında mövcud olan iş bölgüsünə əsasən hesablanmalıdır. Vergi dərəcəsi əmlakın orta illik qalıq dəyərinin 1% -dir.

Vergi məqsədləri üçün şirkətin əmlak dəyərindən aşağıdakılar çıxılır:

  • ətraf mühitin qorunması və mülki müdafiə üçün istifadə olunan avadanlıqlar
  • istehsal xətləri, dəmir yolu sistemləri və yollar, rabitə xətləri, elektrik xətləri, meliorasiya və suvarma üçün istifadə olunan avadanlıqlar
  • yalnız bu məqsədlər üçün istifadə edildiyi təqdirdə təhsil, sağlamlıq, təlim və idmana yönəlmiş şirkətlərin iş fəaliyyəti

 

MƏDƏN VERGİSİ

Mədən vergisi Azərbaycan Respublikası ərazisində və Xəzər dənizi səthindəki yeraltı sərvətlərdən səmərəli istifadə etmək üçün ödənilməlidir. Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölgəsi də daxil olmaqla Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerin təkindən faydalı qazıntıları çıxaran fiziki şəxslər vəmüəssisələr mədən vergisinin ödəyiciləridir. Vergi tutulan gəlir yerin təkindən çıxarılan faydalı qazıntıların dəyəridir. Vergi, topdansatış qiymətlərin tətbiqi edilməsi ilə istehsal olunan təbii sərvətin növündən asılı olaraq müəyyən edilir. Vergi məqsədləri üçün topdansatış qiyməti, dövlət tərəfindən müəyyən edilmədikdə, vergi ödəyicisi tərəfindən müəyyən edilmiş faktiki istehsalın satış qiymətinə (bazar qiymətindən az olmayaraq) bərabər hesab olunur. Mineral maddələr, xam neft, təbii qaz və hər növ metal üçün mədən vergisi topdansatış qiymətinə müvafiq vergi tarifi(norması) tətbiq edilməklə hesablanmalı, digər təbii sərvətlərə gəldikdə isə, yerdən çıxarılan hər kubmetr mineral maddə üçün müvafiq vergi tarifi tətbiq olunur.

 

SADƏLƏŞDIRILMIŞ VERGI PROSEDURU

Aşağıdakı müddəalar, avtomobil sahibləri (taksi də daxil olmaqla), inşaatçılar və malların daşınması ilə məşğul olan insanlara şamil edilmir. Ötən 3 ay ərzində vergi tutulan əməliyyatın məbləği ən azı 22,550 manat olan və ƏDV qeydiyyatı olmayan şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləridir.

Vergi bazası vergi ödəyicisi tərəfindən malların və xidmətlərin satışından əldə edilən ümumi məbləğə aşağıdakı faizlər tətbiq olunur:

Bakıda 4 %

Naxçıvan Muxtar Respublikası da daxil olmaqla digər rayon və şəhərlərdə 2%

Sadələşdirilmiş  vergi imtiyazına malik hüquqi şəxslər ƏDV, mənfəət və əmlak vergisi ödəmirlər; hüquqi şəxsin iştirakı olmadan, sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər bu fəaliyyətə görə gəlir vergisi və ƏDV ödəmirlər.

 

NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN SÜRÜCÜLƏRİ ÜÇÜN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ PROSEDURU

Azərbaycan Respublikasının ərazisindəki ictimai nəqliyyat və yükdaşıma nəqliyyatı vasitələrinin sürücüləri, sadələşdirilmiş vergi imtiyazına malik şəxslər hesab olunur.

Bu vergi növünün məbləği nəqliyyat vasitələrinin növünə və yer sayına əsasən aylıq olaraq müəyyən edilir. 13 oturacağa qədər tarif ayda 1,8 manat, 13-dən 31 yerə qədər, on üçüncü oturacaqdan sonrakı hər bir yer üçün 21,6 manat üstəgəl 0,5 manat, 31-ci yerdən başlayaraq otuz birinci yerdən sonrakı hər bir yer üçün 30,6 manat və əlavə 0,3 manat təşkil edir; taksilər üçün tarif 9 manat, yük daşıyıcıları üçün isə, daşınan hər tona görə 1 manatdır.

Tarif, nəqliyyat vasitələrinin Bakıdan kənara aparıldığı hallarda, yəni Bakı və regionlara görə də dəyişə bilər. Avtomobil nəqliyyatı üçün yerlərin sayı (taksilər istisna olmaqla) avtomobilin qeydiyyat şəhadətnaməsində müəyyən edilir; məlumat qeydiyyat şəhadətnaməsində göstərilmədiyi təqdirdə, Daxili İşlər Nazirliyinin vergi orqanları tərəfindən təmin ediləcəkdir.

Ödəniş vergi ödəyicisi tərəfindən ödəniş nümunəsinin təqdim edilməsi ilə baş verir. Bundan sonra bank tərəfindən vergi ödənişi təsdiqlənəcək və blankın üzərində növbəti ay üçün "ödəməni təsdiqləyən" işarəsi aktiv olacaqdırr.

Ödəniş qəbzi olmayan sərnişin və ya yük daşıyan vergi ödəyicisinə qarşı 40 manat cərimə tətbiq olunur.

 

YOL VERGİSİ


Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gələn və sərnişinlərin, yüklərin daşınması üçün ərazidən istifadə edən qeyri-rezident fiziki və hüquqi şəxslər, habelə Respublika ərazisində avtomobil, avtobus və ya digər nəqliyyat vasitələrinə sahib olan və onlardan istifadə edən şəxslər yol vergisi ödəyiciləridir.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən, habelə dövlətə məxsus və istifadə olunan xarici nəqliyyat vasitələri vergi ödəmə mənbəyidir.

Verginin məbləği nəqliyyat vasitəsinin növünə, oturacaqların sayına, yük tutumuna və yüklə birlikdə ümumi çəkisinə, oxdakı çəkiyə(oxların sayına), Azərbaycan Respublikası ərazisində qət edilən məsafəyə və yüklərin təhlükəlilik dərəcəsinə görə hesablanır.

Şəxsi nəqliyyat vasitələrindən və ya ərazidə istifadə olunan avtonəqliyyat vasitələrindən alınan vergi məbləği mühərrikin həcminə əsasən hesablanır.

Respublika ərazisində nəqliyyat vasitəsindən istifadə edən və ya ona sahib olan şəxslər mühərrikin hər kub santimetri üçün yol vergisini şərti maliyyə vahidi faizinə əsasən illik olaraq ödəyirlər.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün nəzərdə tutulan kənd təsərrüfatı texnikaları və təşkilatların büdcəsindən maliyyələşən nəqliyyat vasitələri yol vergisindən azaddır.

Nəqliyyat vasitəsinə sahib olan və ya bu vasitələrdən Azərbaycan Respublikasının ərazisində istifadə edən fiziki şəxslər, nəqliyyat vasitəsi texniki baxış keçirildikdən sonra dövlətə illik vergi ödəyirlər.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində nəqliyyat vasitələrinə sahib olan və ya onlardan istifadə edən hüquqi şəxslər, hər ilin sonunda vergi bəyannaməsini vergi orqanlarına təqdim etməli və həmin vergini istinad edilən ildən etibarən, növbəti ilin ​​31 mart tarixindən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə ödəməlidirlər.

Sözügedən vergiyə dair bəyannaməni vaxtında üzrlü səbəb olmadan təqdim etməyən şəxsə 40 manat maliyyə cəriməsi tətbiq olunur.


Əlavə məlumat üçün veb sayta müraciət edin: www.taxes.gov.az

 

Qeyri-maliyyə dövlət təşkilatları

 

INFORMEST

Beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq üzrə xidmət və sənədləşmə mərkəzi

• Şərqi Avropa ölkələri (Balkanlar, Mərkəzi-Şərqi Avropa, MDB) və Orta və Şərqi Asiya (Çin, Monqolustan, Vyetnam) üzrə bazarda fəaliyyət göstərən şirkətlərə məlumat xidmətləri, sənədləşmə, təlim, yardım və məsləhət təklif etmək üçün yaradılmış ictimai qeyri-kommersiya təşkilatıdır;

• beynəlmiləlləşmə üçün dövlət yardım proqramlarının istifadəsinə dair Informest xidmətləri, əlaqədar prosedur başa çatana qədər şirkətə maliyyə və ya müavinətlərin əldə edilməsi6nə kömək edir ;

www.informest.it

 

IPI
Sənayenin Təşviqi İnstitutu

İstehsalat nazirliyinin nəzarəti altında olan, qloballaşan beynəlxalq kontekstdə istehsal və iqtisadi sistemlərin artımını və rəqabət qabiliyyətini təşviq etmək üçün ixtisaslaşmış dövlət qurumudur;

• italyan sahibkarlığının inkişafına dəstək verməyə yönəlmiş proqramların, sistem hərəkətlərinin və istiqamətlərinin hazırlanması, icrası və idarə olunmasına müdaxilə edir;

• İtaliya hökuməti tərəfindən dəstəklənən çoxtərəfli və ikitərəfli beynəlxalq sənaye əməkdaşlıq prosesləri kontekstində fəaliyyət göstərir;

www.ipi.it

 

Bəzi əsas təmsilçi təşkilatlar

 

CONFINDUSTRIA
İtaliyada istehsal və xidmət sektorlarının nümayəndəliyi

• İtalyan sənaye konfederasiyası siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni, yerli və beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə, ölkənin iqtisadi inkişafı və sosial tərəqqisinə töhfə verir;

• ölkənin iqtisadi, siyasi, sosial və mədəni təşkilatlarına və Avropa Birliyinə dəstək verir;

• malların istehsalı və xidmətlər sektorunu təmsil edir və qoruyur;

www.confindustria.it

 

CONFAPI
Kiçik və Orta İtalyan sənaye Konfederasiyası

• Kiçik və orta sənayenin maraqlarını təbliğ edən konfederasiyadır;

• Yerli və xarici təşkilatlar və qurumlarla birgə ölkənin iqtisadi və sivil inkişafına töhfə verir;

www.confapi.it

 

CONFCOMMERCIO
Ticarət, turizm, xidmətlər, kiçik və orta müəssisələr üzrə ümumi italyan Konfederasiyası

• Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq edərək bu sahə üzrə müştərək siyasəti müəyyənləşdirən Konfederasiyadır;

• xaricdə tanıtım fəaliyyətləri üçün töhfə verilməsi ilə bağlı prosedurlara dəstək olur və yardım göstərir;

• hədəf və beynəlxalq bazarlarda potensial alıcıların aşkar edilməsini təmin edir;

www.confcommercio.it

 

CONFARTIGIANATO
Sənətkarlıq müəssisələri üzrə təmsilçi və məlumatlandırıcı təşkilat

Konfederasiya təlimlər, milli və yerli xarakterli imkanlar və imtiyazlar haqqında məlumat verməklə yeni müəssisələrin inkişafına dəstək verir;

• sahibkarlıq layihəsinin keyfiyyətinin ilkin qiymətləndirilməsini təmin edir, qanunvericilik, kredit, vergi və ətraf mühitlə bağlı məsləhətlər verir;

• "biznes layihəsinin" reallaşdırılması üçün lazımi vasitələrlə təmin etmək məqsədi ilə güzəştli kreditlər verir;

www.confartigianato.it

 

CNA
Sənətkarlıq, kiçik və orta müəssisələr üzrə milli Konfederasiya

• Sənətkarlıq müəssisələrinin təmsilçi təşkilatıdır;

• bu sahə üçün strategiyalar hazırlayaraq, fürsətlər, proqramlar və Avropa Birliyi tərəfindən təklif olunan tender elanları barədə məlumat xidməti göstərir;

• “CNA in proprio” adı altında məsləhətçilər, mütəxəssislər və əməkdaşları bir araya gətirərək özünüməşğulluq sahəsini təmsil edir;

www.cna.it

 

CONFAGRICOLTURA

İtalyan kənd təsərrüfatı təşkilatı

• Konfederasiya ayrı-ayrı məhsullar və ya istehsal sektorları üçün iqtisadi fəaliyyətləri təşviq etməklə yanaşı, onlara dəstək olur və bu fəaliyyət sahələrini koordinasiya edir;

• üzv şirkətləri qurumlar qarşısında təmsil edir və qoruyur;

• öz üzvlərini müxtəlif növ ixtisaslı xidmətlərlə (təsərrüfat rəhbərliyi üçün hüquqi məsləhət, təlim və texniki yardım) təmin edir;

www.confagricoltura.it

 


99