Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

COVID-19:Visti di ingresso in Italia/ COVID- 19: Italiyaya giriş vizası

Si rendono noti i contenuti del DPCM del 8 marzo 2020 e del DPCM del 9 marzo 2020, che definiscono misure urgenti di contenimento del contagio e di contrasto del diffondersi del virus COVID-19. Si evidenzia che anche agli stranieri, una volta entrati sul territorio nazionale, si applicheranno le misure ivi contenute restrittive della libertà di movimento sull’intero territorio nazionale “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.
In merito alla gestione delle domande di visto Schengen, si rende noto quanto segue.
A) PRATICHE NON ANCORA CONCLUSE CON LA STAMPA DELLO STICKER VISTO
Per quanto concerne le pratiche non ancora concluse con la stampa dello sticker visto, si prospetta la possibilità di riprogrammare il viaggio nel corso del prossimo semestre. A tal fine, i richiedenti dovranno inviare all’Ambasciata un nuovo itinerario di viaggio per le nuove date previste, e fornire prova che il passaporto non presenti timbri di ingresso/uscita in area Schengen nel periodo di validità del visto da sostituire. I richiedenti che intendono invece rinunciare al viaggio, potranno ritirare la propria domanda di visto di attuazione dell’art. 23 del Codice Comunitario dei Visti senza che ciò comporti un diniego per il richiedente.
B) PRATICHE GIA’ CONCLUSE CON LA STAMPA DELLO STICKER VISTO
L’Ambasciata d’Italia potrà valutare la possibilità di emettere nuovi visti Schengen di corto soggiorno in sostituzione di quelli emessi con validità a decorrere dal 1 febbraio al 30 giugno 2020 e non utilizzati. La misura potrà essere applicata a condizione che i beneficiari di visto dimostrino di aver posticipato- e non annullato- viaggi già prenotati. Ove ne ricorrano le condizioni, l’Ambasciata valuterà la possibilità di concedere un visto di ingressi multipli di più ampia durata, fino a un anno.

***

Baş nazirin 8 Mart 2020-ci il tarixli və 9 mart 2020-ci il tarixli qərarlarının məzmunu yoluxma ehtiva edən və COVID-19 virusunun yayılmasını əks etdirən təxirəsalınmaz tədbirləri müəyyən etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bir dəfə milli əraziyə daxil olmuş əcnəbilərə də, bütün milli ərazidə “sübut edilmiş iş ehtiyacları, zərurət halları və ya sağlamlıq səbəblərindən hərəkətlər istisna olmaqla” hərəkət etmə azadlığını məhdudlaşdıran tədbirlər tətbiq ediləcəkdir.
Şengen viza müraciətlərinə baxılması ilə əlaqədar aşağıdakılar nəzərə çatdırılır.
A) VİZA PROSEDURU BAŞA ÇATMAMIŞ MÜRACİƏTLƏR
Viza proseduru başa çatmamış və viza stikeri vurulmamış müraciətlər üçün səfərin növbəti yarım ildə yenidən planlaşdırılması mümkündür. Bu məqsədlə, müraciət edənlər yeni planlaşdırılan tarixlər üçün Səfirliyə yeni bir səyahət marşrutu göndərməli və dəyişdirilməli vizanın etibarlılıq müddətində Şengen bölgəsində pasportun giriş / çıxış ştamplarına sahib olmadığını sübut etməlidirlər. Səfərdən imtina etmək niyyətində olanlar, sənəd tətbiqi üçün viza müraciətlərini geri götürə biləcəklər (Viza Məcəlləsinin 23-ü maddəsinə əsasən bu, ərizəçi üçün imtina hesab edilməyəcək).
B) VİZA PROSEDURU BAŞA ÇATMIŞ MÜRACİƏTLƏR
İtaliya Səfirliyi 1 fevral-30 iyun 2020-ci il tarixləri arasında verilən və istifadə edilməyən vizaları əvəz etmək üçün yeni qısamüddətli Şengen vizalarının verilmə imkanını dəyərləndirəcək. Qeyd olunan tədbir viza alanların səfərləri təxirə saldıqlarını və ləğv edilmədiklərini sübut etdikləri təqdirdə tətbiq edilə bilər. Şərtlərə əməl olunarsa, Səfirlik daha uzun müddətə, bir ilədək çox girişli viza vermə imkanını dəyərləndirə bilər.